Benvingut a la Política de Privacitat del nostre lloc web www.activijoc.es (des d’ara “ACTIVIJOC”). L’informem que, juntament amb la present Política de Privacitat, els següents documents governen la relació entre ACTIVIJOC i l’usuari:

  1. Per les “Condicions web” que trobaràs aquí.
  2. Per la Política de Cookies que trobaràs aquí.

El terme “ACTIVIJOC”, “nosaltres”, “ens”, “la nostra / o” i l’ús de la primera persona de l’plural, es refereix a la titular del lloc web, SHOW FACTORY PRODUCCIONS, SL, el domicili social està al carrer Senyoretes, nº 3, 08181, Sentmenat (Barcelona), Espanya, i amb CIF nº B65022816. El terme “vostè” i “Vè.” Es refereix a l’usuari o visitant del nostre lloc web.
El nostre lloc web es pren molt seriosament les dades personals dels nostres usuaris, pel que li recomanem llegir amb atenció el present document, per tal de tenir el màxim coneixement dels mateixos.
Les dades personals que ens ha aportat mitjançant el formulari de contacte seran objecte de tractament pel següent responsable de les seves dades:

SHOW FACTORY PRODUCCIONS, S.L.
Carrer Senyoretes, nº 3
08181, Sentmenat (Barcelona) España

L’informem que les dades que ens ha facilitat, no seran cedides en cap concepte sense la seva expressa autorització.
Així mateix, l’informem que actuem en la condició de responsable de les dades, garantint totes les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, aquesta és, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 que desenvolupa l’anterior, tots dos en connivència amb la Directiva 95/46 / CE derogada pel nou Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, amb plens efectes a partir de maig 2018.
Les finalitats d’aquest tractament són:

  1. Gestió, estudi i resolució de consultes que pogués tenir Vè. Així com gestionar la seva relació comercial amb nosaltres.
  2. Gestió i tramitació de la seva candidatura.
  3. Enviament per mitjà de qualsevol mitjà electrònic d’informació comercial, sobre ACTIVIJOC la seva activitat, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.
  4. L’enviament de comunicacions informatives generals o sobre esdeveniments o activitats organitzades per ACTIVIJOC.
  5. L’enviament d’enquestes de satisfacció i, en general, l’auditoria de qualitat dels serveis prestats.

Ens reservem la facultat de recopilar dades amb altres finalitats no descrits en el punt anterior, però, que, en tot cas, se us demanarà consentiment exprés.
L’informem, que Vè. Té dret a l’accés, oposició, oblit, rectificació, oblit, portabilitat, oposició, decisions individuals automatitzades i cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça professional abans indicada o per correu electrònic a info@activijoc.es
Per tal de facilitar, documentar, portar un registre i agilitzar la tramitació dels drets anteriors, li enviarem un formulari que haurà d’omplir i retornar-nos al costat la documentació sol·licitada.
Tots els seus dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva recollida.